background

ENGLISH

POLISH

ITALIAN

Hi. /Hello.

Cześć

Ciao.

Good morning. /

Good afternoon.

Dzień dobry

Buongiorno. /

Buon pomeriggio.

Good evening.

Dobry wieczór

Buonasera.

Good bye.

Do widzenia

Arrivederci.

Good night.

Dobranoc

Buonanotte.

How are you?

Jak się masz?

Come stai?

Fine.

Dobrze

Bene

And what about you?

A u Ciebie?/ A Ty?

E tu?

HighfiveJ / Givemefive. J

Przybij piątkę!

Dammi il cinque. /

Batti cinque.

I’m sorry.

Przepraszam

Mi dispiace.

Excuse me.

Przepraszam

Scusa.

Here you are.

Proszę

Ecco qui.

Thank you.

Dziękuję

Grazie.

You’re welcome.

Nie ma za co./ Proszę bardzo.

Prego.

Yes.

Tak

Si.

No.

Nie

No.

What time is it?

 

Która godzina?

Che ore sono?

How much is it?

Ile to kosztuje?

Quanto costa?

How do I get to …?

Jak dojść do …?

Come faccio ad arrivare a…?

 Enjoy your meal!

Smacznego!

Buon appetito!

I don’t understand.

Nie rozumiem.

Non capisco.

Cool!

Fajnie!

Bello!

I like you.

Lubię cię.

Mi piaci.

I’m hungry.

Jestem głodny. (male)

Jestem głodna. (female)

Ho fame.

I’m not hungry, thank you.

Nie jestem głodny, dziękuję, (m)

Nie jestem głodna, dziękuję. (f)

Non ho fame, grazie.

Smile!

(while taking photos J)

Uśmiech !

Sorridi/sorridete!

one, two, three, four, five,

six, seven, eight, nine, ten.

jeden, dwa, trzy, cztery,

pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć

 

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.

What’s the weather like?

Jaka jest pogoda?

Che tempo fa?/    Com’è il tempo?

What’s the date today?                                                                                

Który dzisiaj?

Che giorno è oggi?

 

Could you tell me the time, please?

Która godzina?

Mi puoi dire l’ora, per favore?

What’s your name?

Jak masz na imię?

Come ti chiami?

How old are you?

Ile masz lat?

Quanti anni hai?

 

Nice to meet you!

Miło mi Cię poznać!

Piacere di conoscerti!

Where are you from?

Skąd jesteś?

Di dove sei?

 

Where do you live?

Gdzie mieszkasz?

Dove abiti?

Are you on facebook/MSN/twitter?

Jesteś na facebooku/MSN/twitterze?

Sei sufacebook/MSN/twitter?

What’s your phone number?

Jaki jest Twój numer telefonu?

Qual è il tuo numero di telefono?

What’s your email address?

Jaki jest Twój adres mailowy?

Qual è il tuo indirizzo di posta elettronica?

Could I take your phone number?

Czy mogę prosić o Twój numer telefonu?

Potrei avere il tuo numero di telefono?

Could I take your email address?                                               

Czy mogę prosić o Twój adres mailowy?

Potrei avere il tuo indirizzo di posta elettronica? 

What languages can you speak?

Jakie znasz języki?

Che lingue sai parlare?

Where did you learn English?

Gdzie nauczyłeś się angielskiego?

Dove hai imparato l’inglese?

Do you play any sports?

Czy uprawiasz sport?

Pratichi qualche sport?

Which team do you support?

Jakiej drużynie kibicujesz?

Che squadra tifi?

Do you play any instruments?

Czy grasz na jakimś instrumencie?

Suoni uno strumento musicale?

What sort of music do you like?                                                                    

Jaką muzykę lubisz?

Che tipo di musica ti piace?

What sort of music do you listen to?

Jakiej muzyki słuchasz?

Che tipo di musica ascolti?

Have you got any favourite bands?

Czy masz ulubiony zespół?

Hai dei gruppi preferiti?

Have you seen any good films recently? 

Widziałeś ostatnio jakiś dobry film?

Hai visto qualche bel film recentemente?

Do you have any brothers or sisters?

Czy masz brata lub siostrę?

Hai fratelli o sorelle?

What do you think of this place?

Co myślisz o tym miejscu?

Cosa ne pensi di questo posto?

I enjoy spending time with you.

Lubię spędzać czas z Tobą.

Mi piace passare il tempo con te.

Where is the dining room? 

Gdzie jest jadalnia?

Dove si trova la sala da pranzo?

Could I use your pc?

Czy mogę skorzystać z Twojego PC?

Potrei usare il tuo pc?

Can I help you to clear the table?

Czy pomóc Ci w uprzątnięciu  stołu?

Posso aiutarti a sparecchiare?

Do you have any rules that I should follow?

Czy są jakieś zasady, których trzeba przestrzegać?

Avete delle regole che dovrei seguire?

Are we eating something typical?

Czy jemy coś typowego?

Mangiamo qualcosa di tipico?

What time do you usually have breakfast,
lunch and dinner?

O której zwykle jesz śniadanie, obiad, kolację?

A che ora fai colazione, pranzo e cena di solito?

Could you take me around the city?

Czy możesz pokazać mi miasto?

Potresti portarmi in giro per la città?

What do you have for breakfast?

Co jest na śniadanie?

Cosa mangi per colazione?

What do you do during the day?

Co robisz w ciągu dnia?

Cosa fai durante il giorno?

Thanks for the lovely evening.

Dziękuję za wspaniały wieczór.

Grazie per la bella serata.

Where can I buy the bus ticket?

Gdzie kupię bilet autobusowy?

Dove posso comprare il biglietto dell’autobus?

Where is the nearest restaurant?

Gdzie jest najbliższa restauracja?

Dove si trova il ristorante più vicino?

How can I get to the city center?

Jak dostanę się do  centrum?

Come si arriva nel centro della città?

When will the next bus arrive?

Kiedy jest następny autobus?

Quando passa il prossimo autobus?

How  much do you pay to get in?

Ile kosztuje wstęp?

Quanto si paga per entrare?

Can I take pictures?

Czy można robić zdjęcia?

Posso fare foto?

Where can I find a coffee bar?

Gdzie jest kawiarnia?

Dove posso trovare un bar?

How much is the return ticket?

Ile kosztuje bilet w dwie strony?

Quanto costa il biglietto andata e ritorno?

Where can I buy souvenirs?

Gdzie można   kupić pamiątki?

Dove posso acquistare dei souvenir?    

I’m lost.

Zgubiłemsię. (M)

Zgubiłamsię. (F)

Mi sono perso. (M)

Mi sono persa. (F)

Could you tell me how to reach
the historical center.

Jak dojść do starówki?

Potrebbe dirmi come raggiungere il centro storico.

See you!

Do zobaczenia!

Ci vediamo!

Take care of yourself.

Uważaj na siebie./Trzymaj się.

Prenditi cura di te.

What do your parents do?

Czym zajmują się Twoi rodzice?

Che lavoro fanno I tuoi genitori?

Would you like……..?

Czy chciałbyś ..?(M)

Czy chciałabyś ..?(F)

Ti piacerebbe..?

Do you like……….?

Czy lubisz…?

Ti piace…?

How is it going?

Jak tam idzie?

Come va?

What time and where shall we meet?

O której i gdzie się spotykamy?

A che ora e dove ci vediamo?

What about………..?

Co powiesz na …?

Che ne dici di…?

Tell/ Give  my regards to……..

Pozdrów …

Salutami….

I’m staying at…

Zatrzymałem się w ….

Abito a casa di…..

I need to make a phone call.

Potrzebuję zadzwonić

Devo fare una telefonata.

You have to warn the school.

Musisz powiadomić szkołę.

Devi avvertire  la scuola.

Do you like watching sports events?

Czy lubisz oglądać wydarzenia sportowe?

Ti piace guardare gli eventi sportivi?

Where can we:

-          play soccer

-          go swimming

-          go running?

Gdzie możemy:

- zagrać w piłkę

- popływać

- pobiegać

Dove possiamo:

- giocare a calcio

- nuotare

- fare footing?

Will you play with me?

Czy zagrasz ze mną?

Giocheresti  con me?

We can practice together.

 

 

Możemy poćwiczyć razem.

Possiamo allenarci assieme

What is your personal best:

-          in running

-          in jumping

-          in swimming?

Jaki jest Twój record:

- w biegu

- w skoku

- w pływaniu

Qual è il tuo record personale:

- nella corsa

- nel salto

- nel nuoto?

What can we play together?

W co możemy zagrać razem?

A cosa possiamo giocare assieme?

Do you know the rules?

Do you know rulet?

Sai le regole?

Can you teach me?

Czy możesz mnie nauczyć?

Puoi insegnarmi?

Let’s do a warming-up.

Zróbmy rozgrzewkę.

Facciamo il riscaldamento.

Do you have a proper kit?

Czy masz odpowiedni strój.

Hai l’attrezzatura adatta?

Let’s go for:

-          a walk

-          a trip

Chodźmy na:

- spacer

- wycieczkę

Andiamo a fare:

-una passeggiata

-una gita

Would you like to dance with me?

Zatańczysz ze mną?

Vorresti ballare con me?

I’ve got injured.

Doznałam kontuzji.

Mi sono fatto/a male.

To achieve one’s dreams.

Zrealizować marzenia.

Realizzare i propri sogni.

To be held /take place

odbywać się

Aver luogo.

To compete with sb.

współzawodniczyć z kimś

Competere.

To give an extraordinary performance.

bardzo dobrze się spisać

Fare  un’esibizione 

Straordinaria.

To obtain good results.

osiągnąć dobre wyniki

Ottenere buoni risultati.

To qualify for sth.

zakwalifiko-

ać się do czegoś

Qualificarsi per qualcosa.

To match at home.

mecz na własnym boisku

Giocare in casa.

Self-discipline.

samodyscyplina

Autodisciplina

Determination.

determinacja

Determinazione.

 

Psychological approach.

podejście psychologicz-

ne

Approccio psicologico.

Can we organize a tournament of…?

Czy możemy zorganizować turniej…?

Possiamo organizzare un torneo di….?

To take part in sth.

brać w czymś udział

Partecipare a qualcosa.

To win:

- by three goals to one

- a game

- a match.

Wygrać:

- trzy do jednego

- grę

- mecz

Vincere:

- tre goal a uno

- un gioco

- una partita.

To go on a special diet.

Być na specjalnej diecie.

Seguire una dieta speciale

I feel like having some chocolate.

Mam ochote na czekoladę.

Mi andrebbe un pò di cioccolata.

 

It tastes good.

 

To dobrze smakuje.

E’ saporito.

Ice cube

kostka lodu

Cubetto di ghiaccio.

A slice of lemon

plasterek cytryny

Una fettina di limone.

To peel vegetables with a knife.

Obrać warzywa nożem.

Pelare le verdure con un coltello.

To cut into small pieces.

Pokroić na małe kawałki.

Tagliare a pezzetti.

To slice bread, tomatoes, meat.

Kroić w plastry chleb, pomidory, mięso.

Affettare pane, pomodori, carne.

To chop vegetables.

siekać warzywa

Affettare le verdure.

To take a seed out.

Usunąć pestkę.

Estrarre il seme.

To season.

przyprawiać

Condire.

To coat: in flour, in breadcrumbs.

obtoczyć

w mące,

w bułce tartej

Impanare: con la farina, con il pane grattuggiato.

To put: into a pot,

into an oven.

włożyć do garnka, do pieca

Mettere: in una pentola, in forno.

To cook for 10 minutes.

Gotować 10 minut.

Cuocere per 10 minuti.

To bake(cake),
to roast (meat) at 180 centigrade.

Piec (ciasto, mięso) w temperaturze 180 stopni.

Infornare (torta), arrostire (carne) a 180°

To simmer, to stew meat.

Dusić mięso.

Lessare, stufare la carne.

To serve in a herb sauce.

Podawać z sosem ziołowym

Servire in una salsa alle erbe.

To soak.

Namoczyć

Inzuppare.

To drain.

Odsączyć

Scolare.

To melt.

Rozpuścić

Sciogliere.

To defrost, to thaw.

Rozmrażać

Scongelare.

To heat up oil in the pan.

 

Rozgrzać tłuszcz na patelni.

Riscaldare l’olio nella padella.

To pour into glasses.

 

Nalać do szklanek.

Versare nei bicchieri.

To fill up cups.

Nalać do pełna, napełnić filiżanki.

Riempire le tazze.

To keep in the freezer.

 

Przechowywać w zamrażarce.

Tenere in freezer.

A bag of chips to take away.

 

Frytki na wynos.

Un pacchetto di patatine da asporto.

To invite guests for a dinner.

Zaprosić gości na kolację.

Invitare ospiti a cena.

To take a sit.

usiąść

Prendere posto.

To eat small quantities of food.

 

Jeść w małych ilościach.

Mangiare  piccole quantità di cibo.

To keep a stable weight.

Utrzymywać stałą wagę.

Mantenere un peso forma.

To prefer wholemeal products.

Preferować produkty pełnoziarniste.

Preferire prodotti integrali.

2018  Comenius   globbers